מי אנחנו?

אודות הרשות

רשות ניקוז ונחלים ירקון הוקמה במאי 1997, והחלה לפעול רק ביולי אותה שנה. 36 רשויות מקומיות חברות ברשות הניקוז, מהן 21 עיריות, 9 מועצות מקומיות ו-6 מועצות
אזוריות. סה"כ השטח המוכרז באחריות רשות הניקוז הוא 40% בלבד משטח האגן כ-800 קמ"ר, בתחום הנמצא מערבית לקו הירוק בו חל החוק הישראלי. בתחום זה הרשות
מטפלת בכ-500 ק"מ נחלים ותעלות ניקוז.

מערך רשויות הניקוז בישראל:
שיטפונות חורף 1991/2 גרמו להצפת ולנזקים באזורים רבים במדינה, בעיקר במישור החוף. הצפות אלו העלו לסדר היום הציבורי את עניין תשתית הניקוז במדינה. אירועי
ההצפות נבדקו ע"י משרד מבקר המדינה וממצאי הביקורת פורסמו באפריל 1993. בעקבות הדו"ח בוצע רה-ארגון במערך רשויות הניקוז במדינה.
בדצמבר 1996 ניכנס לתוקף צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז) (תיקון), התשנ"ז-1996 אשר לפיו קבע שר החקלאות ופיתוח הכפר 11 רשויות ניקוז
חדשות במקום 25 רשויות ניקוז שפעלו עד לאותו מועד.

רשויות הניקוז החדשות הוקמו על בסיס אגני ההיקוות, מתוך הבנה שתנאי הכרחי לעיצוב מדיניות מקיפה וטיפול נכון בעורקי הניקוז הוא ניהול כולל על-פי גבולות
טבעיים-גבולות אגן היקוות, ע"י גוף ניהולי אחד.
כך למשל התחום המוכרז של רשות הניקוז ירקון הוא אגן היקוות של נחלים ירקון ואיילון.
על-פי הצו, חלה חובה על כל הרשויות המקומיות שבתחום המוכרז של כל רשות ניקוז להיות חברות ברשות שאמורה לפעול להסדרת הניקוז בשטח המוכרז.
בארגון המערך החדש הוגדרו עצמאותן של רשויות הניקוז באופן המאפשר להן פעילות בלתי תלויה ויעילה מבעבר, ושופר מנגנון קביעת היטלי הניקוז וקביעת תוכניות
עבודה.

המדיניות הסביבתית של רשות הניקוז ירקון

 • הרשות מכירה בניהול הסביבתי (תוך התחשבות ב"לקוחות" הסביבתיים כמו: משאב המים, משאב הקרקע, משאב האוויר וכדו'). כנושא שקדימותו והשפעתו הם גורם מכריע בפעילות התפעולית של הרשות.
 • הרשות משלבת את המדיניות הסביבתית ( תוכניות, שיטות עבודה וכדו') כרכיב חיובי בניהול כל יחידות התפעול והשירות של הרשות.
 • הרשות תמשיך ותשפר את קווי המדיניות הסביבתית, את התוכניות והביצועים הסביבתיים, תוך כדי התחשבות בהתפתחויות הטכניות והמדעיות, בצורכי הסביבה ובציפיות הציבור על פי דרישות כל דין וחוק.
 • הרשות מחויבת לחנך, להדריך ולספק מניע לעובדיה לנהל את פעילותיהם באופן אחראי מבחינה סביבתית.
 • הרשות תעריך (כפי שהעריכה בעבר) השפעות סביבתיות לפני התחלת כל פעילות חדשה או פרויקט חדש ולפני שתעזוב או תסיים את העבודה באתר שעבדה בו.
 • הרשות תפתח ותספק שירותים שאין להם השפעה סביבתית שאיננה הולמת ושהיא בטוחה בשימוש המיועד להם ושהם יעילים בצריכת אנרגיה ומשאבים טבעיים שניתן למחזרם ולעשות בהם שימוש חוזר או לסלקם באופן בטוח.הרשות תייעץ ללקוחותיה ולקהל הרחב את אופן השימוש, הובלה אחסון וסילוק בטוח של "האשפה" על פי כל דרישה חוק ודין ובאופן הנכון, הכלכלי והמהיר לביצוע על פי כל דרישת חוק ודין.
 • הרשות מתפעלת את שירותיה (מפתחת ומתכננת) ואת פעילויותיה כך שהקו המנחה אותה הוא שימוש יעיל באנרגיה ובחומרים, תוך שימוש נסבל במשאבים טבעיים ברי התחדשות ותוך כדי מזעור ההשפעות הסביבתיות השליליות ויצירת פסולת וסילוק בטוח ואחראי של אשפה משתיירת.
 • תדרוש מקבלני המשנה וספקיה שיפורים בשיטות העבודה שלהם כדי שיתיישבו עם אלה של הרשות.
 • הרשות תקיים תוכניות היערכות לשעת חירום יחד עם שירותי החירום של הרשויות הרלוונטיות והקהילה המקומיות במקום שקיימות סכנות משמעותיות, תוך הכרה בכך שעלולות להיות השפעות חוצות אזורים וכדו'.
 • הרשות תגרום להעברת טכנולוגיות ושיטות ניהול ושירות בטוחות מבחינה סביבתית, בכל המגזרים הפרטיים והציבוריים.
 • הרשות תרמה בעבר, תורמת ותתרום לפיתוח מדיניות ציבורית, לתוכנית ממשלתיות, ליוזמות חינוכיות שיחזקו את התודעה הסביבתית ואת ההגנה על הסביבה.
 • הרשות תטפח פתיחות ויצירת דו שיח עם עובדיה ועם הציבור הרחב תוך צפייה מראש לנושאים העשויים להטרידם באשר לסכנות האפשריות ובאשר להשפעות של מוצרים פסולת או שירותים לרבות אלה שהם בעלי משמעויות עירוניות וארציות ולטפח מתן תגובה מתאימה.
 • המדיניות הסביבתית תבחן מחדש בכל תקופה מוגדרת, האם היא עדיין מתאימה להווה ולעתיד והאם התנאים, החוקים, הצווים נשארו כבעבר או שונו, במידה ושונו, במידה ושונו יש להגדיר את המדיניות מחדש.

 

אריק ליבוביץ
מנכ"ל רשות ניקוז נחלים וירקון

ערכי הליבה של הרשות

מובילות

רשות ניקוז נחלים וירקון מובילה תהליכים ברשויות המקומיות השותפות. הרשות מתעדכנת במגמות ובהתפתחויות בתחום עיסוקה ומשתמשת בו לצרכי עבודתה.

חדשנות

רשות ניקוז נחלים וירקון מקפידה להיות בחזית הקדמה והחדשנות. הרשויות המקומיות השותפות נהנות מחידושים בתחומי הניקוז והאגירה ומעודכנות בזמן אמת בכל חידוש טכנולוגי.

מקצועיות

רשות ניקוז נחלים וירקון צברה ידע, הבנה וניסיון מוכחים. הניסיון הרב של הרשות מקנה ביטחון ומעניק אחריות על כל פרויקט שהחברה מוציאה לפועל.

אמינות

רשות ניקוז נחלים וירקון פועלת על פי חוק, תקנות המנהל הציבורי וכללי מנהל התקין. הרשות פועלת להטמעת קודים אתיים בעבודתה ובתהליכים מקצועיים.

שקיפות

פעילות רשות ניקוז נחלים וירקון גלויה לציבור. מנגנון השקיפות שומר ומפקח על תהליכי קבלת החלטות ומעניק תחושת אמינות.

הון אנושי איכותי

הרשות שמה דגש מיוחד על גיוס ההון האנושי. ברשות מתקיימים תהליכי מיון מקצועיים על מנת לגייס את הטובים ביותר. החברה משקיעה בעובדי הרשות ברמה המקצועית ומעניקה להם השתלמויות מקצועיות והדרכות.

חזון הרשות

רשות ניקוז נחלים וירקון מחויבת להוביל תהליכים ומגמות חדשות בתחומי עבודתה, שנועדו לשפר את עבודתה ליעל ולחסוך בהוצאות הרשות.
הרשות מחויבת להיות מעודכנת בכל עת ולהימצא בחזית הטכנולוגיה והחדשנות. החברה צופה אל העתיד ופועלת לחיזויתהליכים חדשים והתפתחויות בארץ ובעולם.
רשות ניקוז נחלים וירקון מחויבת להעניק שירות איכותי לרשויות השותפות, ושמירה על רמה גבוהה של ניהול, מקצועיות, אחריות ומחויבות מקצועית.

רשויות
Mask-Group-45
תפקידי הרשות

תפקידי רשות הניקוז והנחלים עפ"י החוק הם לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע לה בצו המקים, ולשם כך להקים לשנות להחזיק ולפתח מפעלי ניקוז באותו
תחום, לרבות הגנה מפני שיטפונות ומניעתם. במילוי תפקידיה אלה תפעל רשות הניקוז גם למניעת מפגעי בריאות.

התיעול המקומי והטיפול בהסדרת הניקוז בשטחים הבנויים הוא באחריות הרשות המקומית. הרשות המקומית חייבת להכין תכנית ניקוז להסדרת התיעול המקומי
ולהגישה לאישור רשות הניקוז.

במגמה לעודד את הרשויות המקומיות להכין ולבצע תוכניות ניקוז בתחומן החליטה הנהלת רשות ניקוז ירקון על השתתפות רשות הניקוז גם בתיעול המקומי.

בתחום אגן ההיקוות קיימת רשות נחל ירקון שגבול האחריות שלה הוא רצועה לאורך נחל הירקון מהשפך לים עד מעיינות הירקון שבראש העין, ברוחב של 20 מ' מכל
צד של קצה דופן אפיק הנחל, והיא מטפלת גם בנושאי סביבה ואקולוגיה בתחום אחריותה. המיזם המרכזי אותו מקדמת רשות הנחל: "גאולת הירקון", שמטרתו שיקום
נחל ירקון, נמצא בשלבים מתקדמים של ביצוע.

webthenet עיצוב ובניית אתרים