דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
חמישי, 04 אוגוסט 2022 12:22

הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר נותני השרות של רשות ניקוז ירקון (מתכננים סטטוטוריים, ליווי וקידום פרוייקטים)

רשות ניקוז ירקון  המעוניינים להיכלל ברשימת נותני השרות של הרשות, להגיש בקשה לצרפם למאגר.

רשות ניקוז ירקון מזמינה (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת מתכננים סטטוטוריים, ומומחים לליווי וקידום פרוייקטים המעוניינים להיכלל ברשימת נותני השרות של הרשות (להלן: "מאגר יועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר.

יש להגיש בקשה ולצרפה למאגר באתר הרשות. פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

התנאים להכללה במאגר היועצים לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים באתר הרשות.

בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

ניתן להגיש בקשה לרישום במאגר היועצים עד להודעה חדשה. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפתוח מיוזמתה בכל עת שתבחר את מאגר היועצים לרישום נותני שרות נוספים.

הזמנת השרותים תעשה ע"י הרשות עפ"י צרכיה מעת לעת ואין בהזמנה זו וברישום במאגר היועצים כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת המכרזים של הרשות.

למען הסר ספק, יובהר כי הרשות רשאית להתקשר עם נותני שרות ויועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת עפ"י הדין, ואין בהכללת נותני השרות במאגר היועצים כדי לחייב את הרשות להתקשר עם מי מקרב הנכללים בו, ואין הרשות מתחייבת להתקשר עם המציעים או מי מהם, בכל היקף שהוא.

 

בכבוד רב,

דוד יפרח

יו"ר רשות ניקוז ירקון

 רישום למאגר היועצים הדיגיטלי של רשות ניקוז ירקון(טופס מקוון)

 

נערך לאחרונה ב- שני, 08 אוגוסט 2022 08:58