Text Size
שלישי, 20 אוגוסט 2019 09:38

הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר נותני השרות של רשות ניקוז ירקון

רשות ניקוז ירקון (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת נותני שרות/יועצים/קבלנים וספקים שונים המעוניינים להיכלל ברשימת נותני השרות של הרשות (להלן: "מאגר יועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת באתר הרשות.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן להגיש דרך אתר הרשות בקישור המופיע לעיל.

התנאים להכללה במאגר היועצים לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים באתר הרשות.

בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

ניתן להגיש בקשה לרישום במאגר היועצים עד להודעה חדשה. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפתוח מיוזמתה בכל עת שתבחר את מאגר היועצים לרישום נותני שרות נוספים.

הזמנת השרותים תעשה ע"י הרשות עפ"י צרכיה מעת לעת ואין בהזמנה זו וברישום במאגר היועצים כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת המכרזים של הרשות.

למען הסר ספק, יובהר כי הרשות רשאית להתקשר עם נותני שרות ויועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת עפ"י הדין, ואין בהכללת נותני השרות במאגר היועצים כדי לחייב את הרשות להתקשר עם מי מקרב הנכללים בו , ואין הרשות מתחייבת להתקשר עם המציעים או מי מהם, בכל היקף שהוא.

בכבוד רב,

דוד יפרח

יו"ר רשות ניקוז ירקון

 רישום למאגר היועצים הדיגיטלי של רשות ניקוז ירקון(טופס מקוון)

 

נערך לאחרונה ב- חמישי, 17 יוני 2021 14:07