Text Size

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/2021 (40) מתאריך 23/03/21

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 03/20 (39) מתאריך 21/10/20

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/20 (38) מתאריך 08/07/20.

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/20 (37) מתאריך 22/01/20.

רשות ניקוז ירקון פועלת כסדרה. משמע, עובדים במענה טלפוני ודיגיטלי ללא קבלת קהל.

פורסם ב - מדיניות הרשות

עובדי רשות ניקוז ירקון החליטו לקחת את המעדרים לידיים ולהשתתף באירוע הנטיעות בשביל נחל הירקון.

מצ״ב מבחר תמונות...

פורסם ב - פעילות בקהילה

מצגת של ד"ר עמיר גבעתי, השירות ההידרולוגי - רשות המים

פורסם ב - מידע מקצועי
  • צמצום נזקי הצפות והערכות לחורף בתחום הניקוז

  • פעולות הרשות המקומית לקראת החורף עד ה- 15 לאוקטובר

  • פעולות הרשות המקומית מייד עם הודעה על סופת גשם

  • הערכות רשות הניקוז לקראת החורף

פורסם ב - מידע מקצועי

במסגרת תת"ל 33/מסילה רביעית באיילון הוכנה ע"י רשות ניקוז ירקון (בשת"פ עם נת"י) תוכנית ניקוז אגנית להקטנת הזרימות במורד האגן, ולהתאמת הזרימות בתעלת איילון בתחום נת"א, ליכולת ההולכה של התעלה לאחר ביצוע המסילה.

לאחרונה קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (מחוז מרכז) שיש להבטיח את ביצוע פתרונות הניקוז כתנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון.

רצ"ב פרוטוקול הישיבה בה נקבעה ההחלטה הנ״ל

עמוד 1 מתוך 2