Text Size
7 of 1 Page

רישום מאגר יועצים דיגיטלי

שלב 1

יועץ/ת, אנא הקדש/י מספר דקות למילוי הגשת הבקשה כיאות.

ניתן להגיש מועמדות לשמש כיועץ/ת/ים בתחומים הבאים:
אדריכלי נוף
אקולוגים (יועצים סביבתיים
בניה ניהול ותחזוקת מערכות מידע גיאוגרפיות ממוחשבות GIS
גאולוגים
הידרולוגים ומתכנני ניקוז
יועצי בטיחות
יועצי ביסוס וקרקע
יועץ בנושאי נזיקין וביטוח
יועצי נגישות
יועץ סטטוטוריקה וקידום פרויקטים עד לביצוע
ייעוץ ארגוני
יועצים משפטיים
מהנדסי קונסטרוקציה
מודדים
ניהול פרויקטים ופקוח הנדסי
ציוד משרדי
צילומי אויר והכנת אורטופוטו
קבלן להדברת עשבייה
קבלנים לעבודות עפר
קבלנים לעבודות הנדסיות
שירותי דפוס, פלוט, צילומים והעתקות
שירותי מחשוב וציוד מחשוב
שירותי שליחויות
שמאי מקרקעין.

מילוי כל השדות הנדרשים בטופס (הנקבעים לפי התחום והזהות המשפטית של היועץ) הינו תנאי הכרחי להגשת בקשה מועמדות לשמש כיועץ

כדי שתהליך הגשת הבקשה יהיה יעיל ומהיר, מומלץ להכין מסמכים בפורמט pdf כשהנפח המקסימלי של כל אחד מהם לא יעלה על 2 מגה בייט

נא להקפיד ולהעלות כל מסמך בנפרד למקום המיועד לו במערכת. מסמכים בנושאים שונים שיטענו בקובץ גדול אחד לא ייבדקו !

להלן רשימת מסמכים רלוונטים שיש להכין לטעינה בהמשך התהליך ( רשימה משתנה לפי ההקשר והזהות המשפטית של המגיש) :

  • אישור ניהול ספרים
  • אישור ניכוי מס במקור
  • תעודת עוסק מורשה
  • אישור על ניהול חשבון בנק/צילום שיק
  • תעודת התאגדות (לחברה )
  • אישור רשם (לשותפות רשומה)
  • תעודות השכלה (ככל שנדרש)
  • תעודות רישוי מקצועי תקף (ככל שנדרש)
  • מסמך פרופיל חברה/קורות חיים
  • מכתבי המלצה

בכל בעיה במילוי הטופס ניתן לפנות לעורך האתר במייל

פרטי ממלא הטופס

יש להקליד מספר טלפון בפורמט 123-456-7890

כתובת דוא״ל לא חוקית

פרטי הספק /חברה

יש לרשום את שם הספק (כפי שמופיע ברישומי רשויות המס)

ספרות בלבד

חובה לבחור באחד מסוגי ההתאגדות

יש לסמן אפשרות אחת

תנאי סף

ללא סימון כל תנאי הסף הנדרשים לא ניתן להמשיך בהגשת הטופס
במקרה שאין תנאי סף יש להקליק על ׳הבא׳ (ניתן להוסיף הערות בעמוד הבא) .

אני/ו מאשר/ת/ים כי הנני/ו עומד/ת/ים בתנאי הסף הבאים:

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לצרף קבצים בפורמט של pdf, word או תמונה (jpg, gif, png). עד גודל של 4MB (אם יש קובץ גדול יותר נא לפצל אותו או לשלוח למייל הנ״ל).

במידה וצרפת קובץ וההערה בדבר נחיצות הקובץ עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס.

במקרה והנך נתקל בקושי טכני - ניתן לשלוח את הקובץ גם במייל ל office@rny.org.il (עם אזכור של שם המגיש ותאריך ההגשה).

יש לצרף אישור ניהול ספרים (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף אישור ניכוי מס במקור

יש לצרף תעודת עוסק מורשה. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף אישור על ניהול חשבון בנק/צילום שיק. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף תעודת התאגדות

יש לצרף אישור רשם לשותפות רשומה. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף קבצים בפורמט של pdf, word או תמונה (jpg, gif, png). עד גודל של 4MB (אם יש קובץ גדול יותר נא לפצל אותו או לשלוח למייל הנ״ל).

במידה וצרפת קובץ וההערה בדבר נחיצות הקובץ עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס.

במקרה והנך נתקל בקושי טכני - ניתן לשלוח את הקובץ גם במייל ל office@rny.org.il (עם אזכור של שם המגיש ותאריך ההגשה).

יש לצרף תעודות המעידות על השכלה (ככל שנדרש)

יש לצרף צילום רישיון מקצועי

יש לצרף פרופיל חברה/שותפות/קורות חיים. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף קבצים בפורמט של pdf, word או תמונה (jpg, gif, png). עד גודל של 4MB (אם יש קובץ גדול יותר נא לפצל אותו או לשלוח למייל הנ״ל).

במידה וצרפת קובץ וההערה בדבר נחיצות הקובץ עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס.

במקרה והנך נתקל בקושי טכני - ניתן לשלוח את הקובץ גם במייל ל office@rny.org.il (עם אזכור של שם המגיש ותאריך ההגשה).

Invalid Input