Text Size

היני להודיעכם כי בתאריך 30.06.21 מונה מר בני אלירז כמ״מ לתפקיד מנה״ל הרשות, במקום מר שלמה שרר.

 

פורסם ב - אודות

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/2021 (40) מתאריך 23/03/21

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 03/20 (39) מתאריך 21/10/20

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/20 (38) מתאריך 08/07/20.

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/20 (37) מתאריך 22/01/20.

רשות ניקוז ירקון פועלת כסדרה. משמע, עובדים במענה טלפוני ודיגיטלי ללא קבלת קהל.

פורסם ב - מדיניות הרשות

עובדי רשות ניקוז ירקון החליטו לקחת את המעדרים לידיים ולהשתתף באירוע הנטיעות בשביל נחל הירקון.

מצ״ב מבחר תמונות...

פורסם ב - פעילות בקהילה

מצגת של ד"ר עמיר גבעתי, השירות ההידרולוגי - רשות המים

פורסם ב - מידע מקצועי
  • צמצום נזקי הצפות והערכות לחורף בתחום הניקוז

  • פעולות הרשות המקומית לקראת החורף עד ה- 15 לאוקטובר

  • פעולות הרשות המקומית מייד עם הודעה על סופת גשם

  • הערכות רשות הניקוז לקראת החורף

פורסם ב - מידע מקצועי
עמוד 1 מתוך 2