Text Size

הבטחת פתרונות הניקוז - תנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון

הבטחת פתרונות הניקוז - תנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון דניאל בוכמן, פורום תחצ בתפוז

במסגרת תת"ל 33/מסילה רביעית באיילון הוכנה ע"י רשות ניקוז ירקון (בשת"פ עם נת"י) תוכנית ניקוז אגנית להקטנת הזרימות במורד האגן, ולהתאמת הזרימות בתעלת איילון בתחום נת"א, ליכולת ההולכה של התעלה לאחר ביצוע המסילה.

לאחרונה קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (מחוז מרכז) שיש להבטיח את ביצוע פתרונות הניקוז כתנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון.

רצ"ב פרוטוקול הישיבה בה נקבעה ההחלטה הנ״ל