Text Size

"אפק" פותח חלון לנחל רבה תשע"ב

"אפק" פותח חלון לנחל רבה  תשע"ב "אפק" פותח חלון לנחל רבה תשע"ב

תלמידינו- אזרחי העולם, בני עמם וארצם, ילדי הוריהם- בני אדם. מתוך האמונה כי בכל אדם טמונה היכולת לחולל ולהשפיע, אנו מבקשים לחנך את תלמידינו לאור תפיסת הערבות ההדדית – אדם כלפי אדם כלפי עולם. אדם אשר גדל בחברה בעלת קוד התנהגותי ברור, בחברה המאפשרת דיאלוג מתמשך בין אדם לבין עצמו, בין אדם לזולתו, ובין אדם לעולמו, יהיה אדם סובלני, רודף שלום ובעל יכולת הידברות.

בית-הספר, ישאף לקיים דיאלוג בין כלל השותפים לעשייה החינוכית, ויטפח התנהגויות של כבוד, שיתוף ואחריות בקרב הקהילה.

בית-הספר יטפח ויפתח את חברת הילדים במגוון תחומים והתלמידים יחנכו את עמיתיהם, יארגנו ויפעלו למען קהילת בית הספר והקהילה בכלל.

בית הספר יוודא יישום הלכה למעשה של התקנון הבית ספרי.

אנו גאים לחנך את תלמידינו לאור ערכי מדינת ישראל ומורשת ישראל ומאמינים בחשיבות הזיקה של התלמידים לתרבות ולמקום בו הם חיים.

בית הספר ילמד ויעמיק את הידע של תלמידיו במורשת ישראל היהודית, יעמיק את הקשר בינם לבין זהותם הישראלית- יהודית ויחנך את תלמידיו לאהבת ארץ-ישראל.

בית-הספר יטפח ויפתח קשרים עם קהילות שפעלו ופועלות למען המדינה.

בית-הספר יקיים שגרת טיולים וסיורים מהקרוב ביותר ואל הרחוק יותר ויעצים את הזיקה למקום, למדינה.

אנו מאמינים כי תפיסת העולם האופטימית של הקיימות, השמה במרכז את כבוד האדם וחירותו, מתוך הבנה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ תוכל לבנות חברה מקיימת שטוב לחיות בה.

בית-הספר יפעל לקידום הידע של התלמידים בנושאי הקיימות הנלמדים ויטפח יחס של אכפתיות ואחריות כלפי הסביבה הפיזית האנושית והבינאישית בה אנו חיים.

בית-הספר יפעל לפיתוח מודעות תלמידיו לנושאים סביבתיים, חברתיים וכלכליים יזמן ויאפשר מעורבות בקהילה, נקיטת עמדה ופעולה.

בית-הספר יהפוך למרכז הפצה בתחום "קיימות בחינוך" ויפתח את שעריו (הן הפיזיים והן שערי הידע והניסיון) בפני הקהילה.

אנו מאמינים כי תלמיד אוריין בעל מכוונות עצמית ללמידה, יצליח לתת ביטוי לידע שלו ולפתח את כישוריו.

בית-הספר ישקוד על פיתוח מיומנויות למידה בכל תחומי הלימוד ויפתח תהליכי הוראה למידה מעוררי סקרנות, מקדמי עניין ורצון בידע.

בית-הספר יזמן אפשרויות מגוונות בהן ירכשו התלמידים ידע וכלים לארגונו, ויעודד יצירתיות וחדשנות במלאכת החינוך.

אנו בוחרים לראות את השונות בין הלומדים כהטרוגניות יצירתית עתירת סיכויים. שונות המהווה מנוף הן להתפתחות אישית לקראת מיצוי כישרונותיהם והן לבניית חברה מעודדת מצוינות, מאפשרת ומכילה.

בית-הספר יהיה פתוח לכלל אוכלוסיית הלומדים על מגוון צרכיה.

בית-הספר יחנך את תלמידיו לסובלנות וכבוד כלפי דעות, השקפות, צרכים ורצונות מגוונים בחברה.

בית-הספר ייתן מענה פדגוגי מותאם לכל תלמיד ותלמיד ויזמן לתלמידיו מקום וזמן לביטוי כישוריהם ונטיות לבם.