Text Size

רשות ניקוז ירקון פועלת כסדרה. משמע, עובדים במענה טלפוני ודיגיטלי ללא קבלת קהל.

פורסם ב - מדיניות הרשות

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/19 (35) מתאריך 14/04/19

פורסם באתר פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/18 (33) מתאריך 28/10/18

פורסם באתר פרוטוקול ישיבת הנהלת רשות ניקוז ירקון מס׳ 04/18 מתאריך 28/10/18

פורסם באתר פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/18 (32) מתאריך 31/07/18

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 02/18 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 16/04/2018

עובדי רשות ניקוז ירקון החליטו לקחת את המעדרים לידיים ולהשתתף באירוע הנטיעות בשביל נחל הירקון.

מצ״ב מבחר תמונות...

פורסם ב - פעילויות הרשות

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 02/18 של הנהלת רשות ניקוז ירקון מיום 16/04/2018

מצגת של ד"ר עמיר גבעתי, השירות ההידרולוגי - רשות המים

פורסם ב - מידע מקצועי
עמוד 1 מתוך 3