Text Size

דו"ח זה מסכם תופעות הידרולוגיות מרכזיות אשר התרחשו בעונת הגשמים 2016/17. הדו"ח כולל בתחילתו התייחסות למאפיינים הידרו-מטאורולוגיים, כגון: עובי ותפרוסת המשקעים באזורים השונים בארץ תוך דגש לאגני הניקוז העיקריים, אחוז המשקעים שירדו במערכת הארצית ביחס לממוצע, מספר ימי הגשם בעונת הגשמים, תיאור המהלך החודשי של המשקעים והתייחסות לפרקי גשם מרכזיים.

השירות ההידרולוגי מצביע מזה מספר שנים על שינוי מובהק במשטר ההידרו-אקלימי, בעיקר באגנים הצפוניים. שינוי זה כבר גורם לירידה בנפחי וזמינות המים במערכת הארצית והתדלדלות חמורה באוגר של מקורות המים הטבעיים.

 

פורסם ב - מידע מקצועי

התכנית החינוכית "צעירים מתכננים" התקיימה בשנת הלימודית תשע"ז 2016-2017 בשכבת כיתות ט' בקרית החינוך "יובלים" באור יהודה, וכללה כ-325 תלמידים.

מטרתה היתה לשלב את בני הנוער בתהליך תכנון פארק נחלאיילון המתוכנן בעיר, על פני שטח של כ-1100 דונם.

התלמידים הכינו עבודות חקר על נחל איילון, על שיקום נחלים ותכנון פארקים, והציגו אותן בפני חבריהם לכיתה.

התלמידים למדו נתונים תכנוניים שונים על העיר דרך "חידון העיר"; למדו לשרטט בקנה מידה; סיירו בשכונה ולמדו לערוך מיפויי שטח. הם קיבלו כלים מקצועיים להתבונן על המרחב העירוני בעיניים ביקורתיות.

פורסם ב - פעילות בקהילה

שטח הרשות – כ-800 קמ"ר  -  אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר (איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר) וירקון- 27 ק"מ ( 1,000 קמ"ר.546 ק"מ) של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון.

במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,

מערכת המידע הגאוגרפי מאפשרת עיון במידע גאוגרפי לפי שכבות על כל השטח עליו אחראית רשות ניקוז ירקון.

המערכת, הפתוחה לאנשי מקצוע ולקהל הרחב כאחד, מאפשרת עיון במידע גאוגרפי מעמיק לפי שכבות וניתן ממנה ללמוד על תחום הרשות רשת הנחלים ואופן ניקוזם, שטחי ההצפה (בסינון לפי סיכון סטטיסטי), שמורות הטבע ועוד.

בבניית המערכת הושקע מאמץ רב בכדי לעשותה נגישה ומובנת לכולם.

פורסם ב - מפות

מצגת מדיון במליאת הות"ל -  26.12.16

במסגרת הדיון במסילה הרביעית והשלכתה על הניקוז באיילון

תכנית חינוכית עיריית לוד - החברה להגנת הטבע

מביאים את הטבע לעיר ואת העיר לטבע

פורסם ב - פעילות בקהילה

נחל סיר, מחצר אחורית לחצר קדמית

תכנית חינוכית של חטיבת רמון במ.מ. צור יגאל - כוכב יאיר, 2014

פורסם ב - פעילות בקהילה
עמוד 2 מתוך 2