Text Size

תכנית נופית - ניקוזית משולבת לנחל איילון (קטע אור יהודה חמד)

תכנית נופית - ניקוזית משולבת לנחל איילון (קטע אור יהודה חמד) תכנית נופית - ניקוזית משולבת לנחל איילון (קטע אור יהודה חמד)

מטרת התוכנית: פיתוח תוכנית ניקוז ונוף משולבת כחלק מהתוכנית לריסון נגר במעלה אגן נחל איילון ופתרון בעיות ניקוז מקומיות באזור אור-יהודה וחמד.

  • האתגר - יצירת איזון ושילוב בין הצרכים השונים במרחב
  • הניקוז - צרכים במעלה, בקטע זה ובמורד
  • הטבע - קטע נחל טבעי (יחסית) ומפותל, עם שטח פתוח לאורכו.
  • הפיתוח - אור יהודה, הישובים הסמוכים והתשתיות.

התכנית

התכנית הוכנה ביוזמת רשות ניקוז ירקון בתיאום עם כל הגופים הרלוונטיים. נמצאת בשלבי אישור על פי חוק הניקוז. התכנית כוללת שטח לאורך נחל איילון, בשתי הגדות, בין כביש 4 במורד, לבין שדה התעופה בן גוריון במעלה וחלק מנחל יהוד / בית עריף, מהשפך שלו לנחל איילון (בסמוך לכביש 412) ועד לאזור בית העלמין של יהוד. שטח התכנית כולל בעיקר אדמות חקלאיות בהווה, בתחום אור יהודה ומועצה אזורית עמק לוד (מושב חמד).
 
התכנית כוללת הסדרת הנחלים ופיתוח שני מתקני ויסות נגר (מתקני השהייה), אשר נועדו להשהות את המים בתחומם למשך פרק זמן של שעות, כדי למנוע נזקים במורד הנחל בעת גאויות גדולות בנחל. שני מתקני ההשהייה אשר כוללים את ערוץ הנחל ושטחים לאורכו, יפותחו ברובם כפארק וחלקם ימשיך בתפקוד החקלאי הנוכחי אחרי סיום העבודות. למעשה המבקרים בפארק כלל לא ידעו שבעת שטפונות קיצוניים בנחל חלק מהפארק משמש כפשט הצפה. מתקני ההשהייה יסדירו את פשט ההצפה הנוכחי של הנחל ויבטיחו הורדת בסיס הניקוז ומפלס המים בעת שטפונות וצמצום נזקים והצפות בתחומי אור יהודה ומושב חמד. המתקן המערבי יותר מהווה תנאי לאפשרות הפיתוח הנרחב המתוכנן לתעסוקה ולמגורים מצפון לנחל איילון, בתחומי אור יהודה. התכנית גם מתייחסת לערכי הטבע של פיתולי הנחל ופיתוח מערך טיול ברגל ובאופניים בקטע זה וחיבורים לישובים הסמוכים, למעלה הנחל ולמורד (פארק אריאל שרון ותל אביב).
 
צוות התכנון

  • עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון בע"מ - ראשות הצוות, תכנון כולל, תכנון סטאטוטורי וניהול הפרוייקט
  • אינג' אברי ליבנה - פלגי מים בע"מ - ניקוז והידרולוגיה
  • אדר' טלי טוך - טוך-סרגוסי אדריכלות נוף בע"מ – תכנון נוף
  • ד"ר רון פרומקין - אקולוגיה
  • חץ הצפון - מדידות