Text Size

תוכנית הניקוז בתחום פארק אריאל שרון

פארק אריאל שרון עתיד להשתרע על שטח של 8,000 דונם והוא שילוב של פארק מטרופוליני עם פתרונות ניקוז שנועדו לריסון גיאויות נחל איילון ויובליו בתחום הפארק לשם הגנה על גוש דן משיטפונות.

מצגת: מפעל ניקוז - ריסון גאיות בנחל איילון בפארק אריאל שרון

 

מפעל ניקוז בפארק אריאל שרון

מצגת: נחל איילון - תכנן מקטע אור יהודה / חמד

book3 s

מטרות התכנית: מיתון ספיקות שיא במורד האיילון ובנתיבי איילון, הגנה על השכונות הסמוכות, תמיכה בחזון הפארק, ויצירת נוף "גאון האיילון", הקטנת פגיעת אירועי הצפה ושמושי הציבור בפארק, ויצירת אופציה לניצול מי הגאויות בעתיד.

מטרות אלו יושגו באמצעות השהיית זרימות הגדולות מספיקות התכן של מורד האיילון באירועי גיאות נדירים, האצת סילוק הנגר אל מורד איילון של חלקם הראשון של גלי גיאות נדירים, וזרימות קטנות באירועים שכיחים.

פארק פתוח לציבור למטרות פנאי ונופש, בהווה כמו גם לדורות הבאים
•שער כניסה למדינה ולגוש דן
•צמצום בעיות הניקוז וההצפות במורד האגן
•יצירת רצף שטחים פתוחים בין הים, גוש דן וירושלים

כרונולוגיה:

1998 - המשרד לאיכה"ס ומשרד הפנים, יזמו הכנת תמ"מ לפארק איילון.
2001 - סדנת חזון פארק איילון-סדנא בינלאומית בה הוגדרו חזון ומטרות הפארק.
2002 - רשות ניקוז ירקון יוזמת הכנת תכנית אב לניקוז לאזור פארק איילון.
2003 - סדנת תכנון בינלאומית בהשתתפות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה מהארץ
ומהעולם במגוון רחב של תחומים, בינהם: אומנות, טבע, סביבה, מים, תכנון, נוף
ואדריכלות.
2004 - נסללת מערכת שבילים לאורך נחל איילון ויובליו לקהל הרחב להולכי רגל
ורוכבי אופניים.
2005 - תכנית הפארק אושרה בוועדה הארצית לתכנון ובניה.
- הממשלה מחליטה על הקמת פארק איילון.
- הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז ת"א, מאשרת את תכנית האב לניקוז.
2006 - התחלת התכנון המפורט של הפארק ובכלל זה תכנון הניקוז ע"י צוות מתכננים
הכולל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה מהארץ ומהעולם.
- אושרו תכניות הניקוז להסדרת הנחלים איילון ושפירים ליד חירייה.
2007 - הממשלה מחליטה על הקמת החברה הממשלתית, "חברת פארק אריאל שרון".
2007-2009 - המשך התכנון של הפארק ובכלל זה השלמת תכנית הניקוז, התכנון האדריכלי,
ופרוגרמת השימושים.
2009 - תחילת העבודות להסדרת נחל איילון ליד חירייה.
- הגשת תכנית הניקוז לאישור עפ"י חוק הניקוז