Text Size
רשות הניקוז ממשיכה במדיניות לסלילת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך הנחלים. השנה הושלם קטע נוסף לאורן הירקון מבית לאה ועד לבית הבטון. השבילים מאופיינים בתכנון ידידותי לסביבת הנחלים.
רשות הניקוז ממשיכה במדיניותה לייצוב צמחי של גדות הנחלים. השנה הושלם קטע שבין תחנת המעבר פ"ת לכביש 5.
רשות הניקוז סיימה את שלב א' בהסדרת נחל הדרים בקטע בית עלמין שמטרתו הייתה להגן על כביש הכניסה לבית עלמין.
התכנית הוכנה ביוזמת רשות ניקוז ירקון בתיאום עם כל הגופים הרלוונטיים. נמצאת בשלבי אישור על פי חוק הניקוז. התכנית כוללת שטח לאורך נחל איילון, בשתי הגדות, בין כביש 4 במורד, לבין שדה התעופה בן גוריון במעלה וחלק מנחל יהוד / בית עריף, מהשפך שלו לנחל איילון (בסמוך לכביש 412) ועד לאזור בית העלמין של יהוד. שטח התכנית כולל בעיקר אדמות חקלאיות בהווה, בתחום אור יהודה ומועצה אזורית עמק לוד (מושב חמד). מטרת התוכנית: פיתוח תוכנית ניקוז ונוף משולבת כחלק מהתוכנית לריסון נגר במעלה אגן נחל איילון ופתרון בעיות ניקוז מקומיות באזור אור-יהודה וחמד.
תלמידינו- אזרחי העולם, בני עמם וארצם, ילדי הוריהם- בני אדם. מתוך האמונה כי בכל אדם טמונה היכולת לחולל ולהשפיע, אנו מבקשים לחנך את תלמידינו לאור תפיסת הערבות ההדדית – אדם כלפי אדם כלפי עולם. אדם אשר גדל בחברה בעלת קוד התנהגותי ברור, בחברה המאפשרת דיאלוג מתמשך בין אדם לבין עצמו, בין אדם לזולתו, ובין אדם לעולמו, יהיה אדם סובלני, רודף שלום ובעל יכולת הידברות.
פארק אריאל שרון עתיד להשתרע על שטח של 8,000 דונם והוא שילוב של פארק מטרופוליני עם פתרונות ניקוז שנועדו לריסון גיאויות נחל איילון ויובליו בתחום הפארק לשם הגנה על גוש דן משיטפונות.
רשות ניקוז ירקון בשיתוף עם גורמים נוספים כמו: רשויות מקומיות במרחב, משרדי ממשלה רשות נחל ירקון, רשות הטבע והגנים וקק"ל מקדמת פרויקטים של שבילים לרוכבי אופניים והולכי רגל לאורך בנחלים על מנת שציבור רחב יוכל ליהנות ממלוא האיכויות שיש לנחלים להציע. הנחלים מהווים חוט שדרה במרחב המחבר שטחים פתוחים, אתרי טבע במרחב עם התווך הבנוי. מטרת פיתוח השבילים: שיקום ושיפור התשתיות בסביבת הנחל, תוך שמירה וטיפוח האופי הטבעי המיוחד של הנחלים בראיה אקולוגית, חשיפה ומודעות של הציבור לתפקידם האקולוגי והסביבתי של הנחלים, פיתוח המרחב לקבוצות תלמידים ומורים והקטנת תופעות שליליות כמו שפיכת פסולת האופיינית לאזורים נטושים ללא חשיפה ופעילויות יומיומיות.
במסגרת תכנית אב לאגן הירקון בוצע פרק א'- פרק הידרולוגי. פרק ב' של תכנית האב הינו הפרק ההידראולי.