Text Size
שני, 16 אוקטובר 2017 11:42

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 31 מתאריך 16/10/17

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 31 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 16/10/2017

הנושאים שהיו על סדר היום:

  • אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת
  • דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות
  • הדוחות הכספיים לשנת 2016
  • אישור תכנית ניקוז הסדרת נחל הדס
  • בחירת חברים לוועדות במקום חברים שסיימו תפקידם.
  • הצעת תקציב ותוכנית עבודה לשנת 2018
נערך לאחרונה ב- רביעי, 21 נובמבר 2018 10:19