דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
חמישי, 28 נובמבר 2019 07:50

הזמנה להצעות מחיר לעבודות תחזוקה בנחלי הרשות - ציוד מכני הנדסי (מכרז 07/19)

  1. רשות ניקוז ירקון (להלן: "הרשות" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר לעבודות תחזוקה בנחלי הרשות, הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  2. מפגש (סיור) קבלנים שהוא חובה ייערך במשרדי הרשות בקרית המועצה האזורית דרום השרון בנוה ירק ביום: 8.12.19 בשעה: 10:00.

  3. את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט במסמכי המכרז, ויתר האישורים והמסמכים כמפורט במסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 7/2019".

  4. את מעטפת ההצעה יש להכניס במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של הרשות, וזאת לא יאוחר מיום 22.12.19  שעה 10:00.

  5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

  6. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכה בכפוף להוראות הדין.

  7. המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע את העבודה כולה או כל חלק ממנה.

  8. מובהר, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

דוד יפרח

יו"ר רשות ניקוז ירקון

נערך לאחרונה ב- חמישי, 28 נובמבר 2019 07:59