דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
שלישי, 24 ספטמבר 2019 06:25

לרשות ניקוז ונחלים ירקון דרוש/ה מנכ"ל/ית

רשות ניקוז ונחלים ירקון היא תאגיד הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ג-1957 (להלן – חוק הניקוז). כמו כן הוטלו על הרשות תפקידים של רשות נחל מכח חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965. עיקר תפקידה של הרשות לפעול לצמצום נזקי שטפונות והצפות וכן לעודד וליזום פעולות הדרושות להגנה ולשיקום הנחלים במרחב שבתחום אחריותה.

תפקידי המנכ"ל

א.       לנהל את הרשות בהתאם לדין ולפי החלטות מועצת המנהלים.

ב.       לנהל ולפקח על הפעילות האדמיניסטרטיבית והמקצועית של עובדי הרשות.

 ג.       לייצג את הרשות כלפי הממשלה וכלפי כל גורם נוסף.

היקף המשרה: 70%-100% כפי שיקבע בהמשך על ידי דירקטוריון הרשות.ֵֵֵ

תנאי הסף לתפקיד

מי שהוא תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות, שנתקיימו בו במצטבר שני התנאים הבאים, לעניין השכלה וניסיון:

השכלה - בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחומי עיסוקה העיקרי של רשות ניקוז שהם : גיאוגרפיה, מדעי כדור הארץ, לימודי סביבה, חקלאות, תכנון ערים. נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א)       בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב)       בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

(ג)       בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה שהם: ניקוז, ניהול משאבי מים, סביבה, תשתיות, תכנון ערים.

חריג לתנאי ההשכלה - במקרים חריגים ניתן למנות מי שאין לו השכלה אקדמית, אם הוא בעל נסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות, בתפקיד או בכהונה המתוארת בסעיף הנסיון, שמתוכן שש שנים לפחות - בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של רשות הניקוז שבה הוא מועמד לכהן.

דרישות נוספות המהוות יתרון

הכרות עם עולם התכנון והבניה ו/או עם תחום התשתיות, ניקוז, מים, הנדסת סביבה. נסיון בניהול ישיר של תקציב ועובדים בהיקף משמעותי; עבודה מול דירקטוריונים/ועד מנהל/מועצת רשות; ניסיון בהובלה/ליווי משא ומתן / הסכמים מול משרדי ממשלה / גופים ציבוריים/ שיתופי פעולה עם גופים ציבוריים; ניסיון בהקמה /ייזום / ניהול של פרויקטי תשתית; ניסיון בהובלת תהליכים אסטרטגיים/תהליכי שינוי/מצבים משבריים; תואר שני/שלישי באחד מהמקצועות כלכלה, מינהל ציבורי, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים, או בתחומי הפעילות של רשות ניקוז: הנדסה, גיאוגרפיה, מדעי כדור הארץ, לימודי סביבה, חקלאות, תכנון ערים.

מסמכים להגשת המועמדות:

הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית רשות ניקוז ירקון ", המצ״ב  בתחתית, כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, פרטי קשר וכל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

הרשות שומרת לעצמה זכות לזמן לראיונות את המועמדים שייראו לה מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה וכן לשלוח . את טפסי המועמדות (שאלון ומסמכים ותעודות שיצרף המועמד) יש להגיש בארבעה עותקים (מקור +  3 עותקים), ידנית בלבד, במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז מנכ"ל רשות ניקוז ירקון", ישירות לתיבת המכרזים המצויה במשרדי רשות ניקוז ירקון בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד .16:00 לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד, ניתן לפנות לגב' שוש סבן בטל: 03-9000616.

מועד אחרון להגשה ביום 31.10.19  עד השעה 14:00.

מסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד הנ"ל, ייפסלו, לא ייפתחו ולא יידונו. מובהר בזה שמשלוח בדואר, בדוא"ל או בפקס, אינו עונה על הדרישה לעיל בדבר הגשה ידנית של המסמכים.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור מי מבין המציעים מועמדותם לתפקיד.

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

דוד יפרח

יו"ר רשות ניקוז ירקון

נערך לאחרונה ב- שלישי, 24 ספטמבר 2019 06:35