דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
ראשון, 07 אפריל 2019 04:09

מכרז לשירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות

רשות ניקוז ירקון (להלן: "הרשות" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר לשירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות, הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז המצורפים.

את מסמכי  המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן להוריד בקישור הרצ״ב.

מפגש מציעים יתקיים ביום ג' 16.4.19  בשעה:12:00 במשרדי הרשות.

את ההצעה, לרבות כל האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 2/19''.

את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות הרשות, במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות הרשות בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא יאוחר מיום רביעי 1.5.19. בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין.

 

נערך לאחרונה ב- ראשון, 07 אפריל 2019 04:29